ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 679/2016 (GDPR), které upřesňuje pravidla pro zpracování osobních údajů.

2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Yellow Soapmarine, s.r.o. se sídlem Lysolajské údolí 146/64, 165 00 Praha Lysolaje (dále jen: "správce").

3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

4. Kupující souhlasí se zpracováním nezbytně nutných osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7. Osobní údaje budou uschovávány po dobu nezbytně nutnou, a to 10 let v elektronické podobě. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • 9.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • 9.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • 9.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • 9.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • 9.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • 9.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
  • 9.7 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

10. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby, které data potřebují pro výkon svých pracovních povinností, či plnění smluvních závazků ve prospěch správce a jsou právně vázáni dodržovat podmínky ochrany osobních údajů.