MYDLÁŘSKÁ ONLINE ŠKOLA
PŘIHLÁŠKA

Tato závazná přihláška se vztahuje na jednotlivé online lekce. Lekce budou do doby vytvoření webových stránek školy probíhat na platformě Facebook v uzavřené skupině. Do uzavřené skupiny budou účastnicí přijati po vyplnění této přihlášky a zaplacení ceny za lekci, na základě vystavené faktury. 

Program jednotlivých lekci najdete zde.

Každá tematická lekce bude časově omezena a doba ukončení lekce bude stanovena při jejím zahájení. Lekce bude probíhat formou živého vysílání v rámci uzavřené FB skupiny, kde budou k dispozici všechny studijní materiály k lekci - prezentace, dokumenty, odkazy na zajímavé doplňkové čtení nebo videa k samostatnému studiu, pracovní listy s úkoly.

Účastnicí lekce budou mít stanovenou lhůtu na splnění úkolů a mou zpětnou vazbu/kontrolu. Po uplynutí této doby, je studium v rámci lekce ukončeno. Absolventi lekce zůstávají ale ve skupině a mají přístup k aktualizacím a případným novým informacím a podkladům v rámci této lekce. Mohou podporovat účastníky nového běhu lekce a poskytovat jim odpovědi na dotazy, a tím rozvíjet vlastní znalosti.

Tematická lekce bude mít několik běhů (opakování). Nový běh lekce je určen pro nové účastníky, kteří budou přijímáni do stejné skupiny, kde lekci absolvují.

Cena jednotlivých lekcí je konečná, pořadatel není plátcem DPH.

Sleva  na jednotlivou lekci je poskytována účastníkům, kteří v minulosti absolvovali obdobný kurz (vždy uveden v závorce) v provozovně mydlárny.

OBJEDNÁVKA

Závazně se přihlašuji na výše uvedenou online lekci a zavazuji se uhradit stanovenou cenu za danou lekci. 

Tímto beru na vědomí, že veškerý obsah lekcí a veškeré informace, údaje a data, která obdržím nebo ke kterým získám přístup při účasti na lekcí/kurzu nebo v souvislosti s nimi (dále jen Informace), jsou předmětem autorskoprávní ochrany podle zvláštních zákonů (zejména Autorský zákon) a mezinárodních smluv.

Zavazuji se veškeré tyto údaje, informace a data nevyužít pro sebe nebo pro jiného nebo je třetím osobám žádným způsobem nesdělit ani jinak nezpřístupnit. Zejména, ale nejenom tyto údaje, informace a data nezpřístupním třetím osobám formou vlastních kurzů/lekcí nebo kurzů/lekcí pořádaných třetí osobou, formou jakékoliv komunikace na sociálních sítích, nebo v hromadných sdělovacích prostředcích či informačních médiích, jakož i v elektronické poště, osobně nebo písemnou formou.

Zavazuji se využívat Informace výhradně za účelem sebevzdělávaní. Beru na vědomí, že porušení povinností vyplývajících z autorské ochrany včetně povinností shora uvedených může být postiženo jak v soukromoprávním, tak i veřejnoprávním řízení.

Beru na vědomí, že pořadatel lekcí může odmítnout přijetí této závazné přihlášky.